ADVIUS

Algemene voorwaarden 2016

 1. Advius is de handelsnaam van de eenmanszaak SHE Legal, welke eenmanszaak wordt gedreven door mevrouw mr. S.A.A. Hendrickx,advocaat. Door Advius wordt samengewerkt met de besloten vennootschap Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs (hierna: Delissen Martens) in de persoon van mr. B.D.W. Martens, advocaat.
 2. Opdrachten worden aangenomen en bevestigd door Advius, maar kunnen zowel door mr. Hendrickx als door mr. Martens worden uitgevoerd, beiden in hun hoedanigheid van advocaat. Een opdrachtgever kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht, tenzij daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging wordt gezonden.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Advius in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Advius, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advius of van Delissen Martens zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zogenaamde eigen risico van Advius volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Advius voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Advius.
 5. De aan de vennootschap verschuldigde honoraria worden vooraf overeengekomen in een separate opdrachtbevestiging. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan Advius de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
 6. Blijft betaling  van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is Advius gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag  te verhogen met incassokosten.  Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.
 7. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de vennootschap wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Privacy Statement

De Website is eigendom van ADVIUS en wordt beheerd door BasSsta-Web. ADVIUS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van ADVIUS;
 • het verbeteren van de Website en dienstverlening van ADVIUS;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ADVIUS.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u ADVIUS daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan ADVIUS stelt.